Информация за специализирания изпит по езика при Лекарската камара на Северен Рейн

Karte

Обща информация

На 1 януари 2014 г. Лекарската камара на Северен Рейн пое специализирания изпит по езика вместо Окръжните правителства в Дюселдорф и Кьолн. Поемането на специализирания изпит по езика за чуждестранни лекарки и лекари от Лекарската камара на Северен Рейн е въз основа на решение на Областното правителство на Северен Рейн-Вестфалия. Досега специализираният изпит по езика в Северен Рейн се провеждаше от служители на окръжните  правителства. Тестът се ориентира според образеца на изпита на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE).

 

Ход на процедурата

В процедурата за подаване на заявление за разрешително като лекарка или лекар няма промени. Както и досега, заявленията за даване на разрешителни се обработват от компетентното Окръжно правителство в Дюселдорф или Кьолн.

След като компетентното Окръжно правителство провери достатъчно заявлението за разрешително и счете за необходим специализирания изпит по езика, то изпраща на Лекарската камара на Северен Рейн необходимите за това данни.

lokaler Link Окръжни правителства в Северен Рейн

Това означава, че не е необходимо лично записване.

След като Лекарската камара на Северен Рейн получи данните от съответното Окръжно правителство, тя по правило се свързва с подателя на заявлението по имейл и го приканва да преведе административната такса за специализирания изпит по езика, която понастоящем е 300 евро. След получаване на таксата на заявителя се дава възможно най-скорошна дата за изпит и той получава от Лекарската камара на Северен Рейн писмо, в което наред с датата за изпита му се съобщава цялата необходима информация за изпита. Писмото съдържа също часа, в който заявителят трябва да се яви на мястото на изпита. Посоченият час трябва да се спазва точно, тъй като при явяване със закъснение изпитът се счита за неиздържан.

Мястото на изпита е Лекарската камара на Северен Рейн - Ärztekammer Nordrhein, Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf

lokaler Link Описание на пътя до там

Забележка: Още тук заявителят може да участва в определянето на предполагаемата дата на изпита. Поканата за изпит е според това кога е извършен преводът.


Протичане на изпита

Специализираният изпит по езика трябва да е максимално близък до практиката. Всички елементи са вече известни от клиничното ежедневие. Изпитът се отнася само за специализирания език, а не за основните медицински знания.

За специализирания изпит по езика не е важно, дали се поставя грешна диагноза или се посочва неправилна опция за лечение. За оценката е важно само езиковото справяне със съответната ситуация.

60-минутният изпит се разделя на 3 етапа с продължителност от по 20 минути всеки.

  1. Разговор лекар-пациент
  2. Документация
  3. Разговор лекар-лекар
1. Разговор лекар-пациент

Изпитваният води с пациент разговор за снемане на анамнеза. Ролята на пациента се поема от актьор, но изпитваният го разглежда като съвсем нормален пациент, така че се симулира разговор лекар-пациент, какъвто е познат от работното ежедневие.

Този метод гарантира, че всеки изпитван кандидат ще получи еднакво тежък случай.

Снемането на анамнезата става по същия начин, както това се изучава по време на следването. След като изпитваният придобие представа за пациента, той обяснява обмисляната от него диагноза и дава на пациента предложения за по-нататъшната диагностика и лечение. На пациента трябва да се обяснят мерките, които се считат за целесъобразни, и да се реагира на неговите въпроси.

При това трябва да се има предвид, че пациентите са малко запознати със специализирани медицински термини. Важно е пациентът със сигурност и добре да разбере изпитвания лекар.

Muster: Bewertungsbogen Arzt-Patienten-Gespräch (49,86 KB)  

2. Документация

На втория етап изпитваният трябва да прехвърли анамнезата във формуляр за анамнеза. За целта изпитваният получава от Лекарската камара на Северен Рейн предварително подготвен формуляр, какъвто в общи линии е наличен във всяка болница от областта на камарата.

Образец на формуляра за анамнеза (48,28 KB) (Формулярът не трябва да се носи на изпита)

Muster: Bewertungsbogen Dokumentation (69,03 KB) 

3. Разговор лекар-лекар

Третият етап на изпита пресъздава ситуацията на визита. Тук изпитваният се среща с две лекарки или двама лекари (например с главната лекарка и завеждащ лекар). Изпитваният представя на лекарите в структуриран вид пациентката или пациента, прегледани на етап 1.

Събеседниците са лекарки и лекари, така че тук не трябва да се използва език за лаици, а трябва да се комуникира на специализиран медицински език. Важно е информацията за пациентката или пациента да се разясни чрез ясно структуриран подход. Тук изпитваният трябва да обясни също своята преценка на положението и своите идеи за по-нататъшното лечение.

След представянето на пациента двамата лекари ще поставят някои въпроси за него. Също така колегите лекари могат да предоставят на изпитвания допълнителна документация за пациента, която той трябва да оцени.

Muster: Bewertungsbogen Arzt-Arzt-Gespräch (58,88 KB)   

 

Оценяване на изпита

Всеки изпитван се оценява от трима изпитващи. Изпитващите работят със структурирани формуляри за оценяване. След приключване на изпита формулярите за оценяване на отделните изпитващи се събират и се оценяват централно. Всеки формуляр съдържа максимум 20 точки. Това означава, че всеки изпитван може да достигне най-много 60 точки. За да бъде издържан специализираният изпит по езика, трябва да бъдат достигнати 60 процента от максималния брой точки или най-малко 36 точки.

 

Помощни средства по време на изпита

В началото на изпита всеки изпитван получава блок с празни листи за бележки и химикал. Бележките не се вземат предвид при оценяването на изпита. Други помощни средства не са разрешени. В изпитните помещения не могат да се вкарват също багаж, ръчни чанти, якета, палта или други подобни.

В приемната на Лекарската камара на Северен Рейн има на разположение гардероб и заключващи се шкафчета (срещу монета от 1 евро).

По време на изпита разговорите по телефона и всеки контакт с лица, които не участват, се квалифицират като опит за измама и водят до неиздържане на изпита.

 

Издържане / неиздържане

Резултатът от изпита се съобщава на изпитвания още в деня на изпита и се предава на компетентното Окръжно правителство. По-нататъшната обработка се извършва там.

Изпитът  се счита за издържан, ако изпитваният е достигнал най-малко 60 процента (минимум 36 точки) от възможния максимален брой точки.

Изпитът се счита за неиздържан, ако изпитваният е достигнал по-малко от 60 процента (по-малко от 36 точки) от възможния максимален брой точки.

Ако не бъде издържан, специализираният изпит по езика може да бъде повторен многократно. Лекарската камара на Северен Рейн незабавно изпраща на изпитвания информация за повторния изпит.

Лекарската камара на Северен Рейн препоръчва да се предвидят няколко месеца между датите за изпита, за да е налице време за допълнителни езикови упражнения. При повторни изпити отново се събира изпитната такса, която понастоящем е 300 евро.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 12.02.2019Kammerwahlen der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte
Logo Kammerwahlen 2019 mit Datum

Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge endet in

Ansprechpartner zur Fachsprachprüfung

Sabine Weidlich

Telefonnummer 0211 / 4302 2223 E-Mail-Adresse fachsprache@aekno.de

Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangte.

Neue Infoblätter und Mustervorlagen

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 1/2019

Titel 3/2019 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: WoGi/fotolia

Titelthema

Keine Aufspaltung der Versorgung

 aktuelle Ausgabe

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo