Ärztekammer Nordrhein (Nordrheini Arstide Koda) esitleb end

Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) on erialaliit, mis ühendab Saksamaa Nordrhein-Westfahleni liidumaa Nordrheini piirkonna 61.000 arsti. Nordrheinis elab ca 9,6 miljonit inimest.

Ärztekammer Nordrhein teostab kohaliku omavalitsuse avalikke tervishoiuga seotud ülesandeid ning täidab talle riiklikult seatud ülesandeid.

Õigusnormid

Koda töötab Nordrhein-Westfahleni liidumaa raviseaduse alusel ja on avaliku õiguse organ. Omavalitsusorganid on tänu demokraatlikele valimistele legitiimsed. Kõikidel koja tegevuspiirkonnas töötavatel arstidel on kohustus olla koja liikmeks. Arstid, kes oma erialal ei tööta või enam ei tööta ja kes elavad Nordrheinis, on samuti koja liikmed.

Arstide omavalitsus

Reinimaa arstid valivad iga 5 aasta järel 121 koja esinduskogu liiget. Esinduskogu on arstidekoja kõrgeim komisjon, omamoodi Reinimaa arstide parlament. Esinduskogu valib üheks ametisoleku ajaks, samuti 5 aastaks, presidendi ja tema asetäitja – asepresidendi. President on esindusisikuks väljaspool koda. President ja asepresident moodustavad koos 16 kaasistujaga Nordrhein Ärztekammer’i eestseisuse, mis teostab juhtimist. Koja esinduskogu, eestseisus ja president võtavad vastu kõik koja omavalitsusorgani olulisemad otsused.

Regioonides on arstidel kontaktisikud 27 maakonnas ja 8 rajoonis. Nad on liikmete käsutuses, kui on tegemist näiteks arstitunnistuse väljaandmisega, sisse- või väljaregistreerimisega või arsti abide koolitusküsimustega.

Arvudes

Ärztekammer Nordrhein on 17 liidumaa-arstidekoja seas oma suuruselt kolmandal kohal. 2016. aastal hõlmas Ärztekammer Nordrhein 248 töötajat ja 6 veel õppivat liiget. 206 töötajat on oma põhikohaga tööl Düsseldorfis ning 36 töötab allüksustes. Peale selle tegutseb erialakomisjonides ja komiteedes arvukalt auliikmetest arste.

Arstidekoja peamised ülesanded

Tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika

Saksamaa arstidekodadel on seaduslik kohustus kaitsta oma liikmete huvisid. Selleks on hädavajalik omada kontakte parlamendis, poliitilistes parteides, ministeeriumides ja meedias. Eelkõige meditsiini- ja tervishoiupoliitikaalane kompetents teeb arstidekodadest väärtusliku nõustaja liidumaade ja maakondade omavalitsustes. Sellele vastavat kaalu omavad ka kodade seisukohavõtud seadusloomes, sotsiaal- ja tervishoiupoliitikaalaste määruste ja ministri käskkirjade väljaandmises.

Erialaõigus

Erialane järelevalve on arstliku omavalitsuse üks kandvamaid elemente. Siinkohal on arstidekodadel seaduslik kohustus jälgida erialastest põhimõtetest kinnipidamist. Need põhimõtted on arstide kutse-eeskirjas kajastatud kohustuslikud reeglid, mis määratlevad käitumise patsientide ja teiste arstidega.

Edasiõpe

Arstidele ülikoolihariduse tagamine on riigi ülesanne. Edasiõpe erialaarstiks (näit. silmaarstiks või kirurgiks) on arstidekodade valdkond. Edasiõppe-eeskirja väljaandmine ja edasiõppe lõpueksamite vastuvõtmine kuuluvad arstidekodade tähtsaimate ülesannete hulka.

Täiendõpe

Meditsiini areng seab iga arsti ette nõudmise end pidevalt täiendada. Erialane täiendõpe on Ärztekammer Nordrhein’i suurimaks prioriteediks. Nordrheini akadeemia pakub kursuseid, seminare ja workshop’e kõikidel arstide täiend- ja edasiõppeks olulistel teemadel.

Kodanikud ja patsiendid

Ärztekammer Nordrhein’il on teenindusasutused, mis koordineerivad koostööd arstide ja õpetajate ning enesabigruppide ja arstide vahel.

Tervishoiuküsimustes on teenäitajaks kodanike nõustamine, mis tagab näiteks informatsiooni jagamise ja nõustamise haiguste ning ravimeetodite kohta.

Erialaspetsialistidest ja sõltumatutest juristidest ning meedikutest koosnev ekspertkomisjon annab tasuta välja eksperthinnanguid valede ravimeetodite kohta.

Lahendatakse ka patsiendi ja arsti vahel tekkinud vaidlusi.

Kindlustus

Nordrheini arsikindlustus garanteerib arstidele nende vanaduspäevil või nende töövõimetuse korral rahalise kindlustatuse, lisaks sellele kannab hoolt ka nende järglaste eest. Nende vara on kaetud Ärztekammer Nordrhein’i kohustusliku ja kõrgeima kindlustusmäära ja protsentidega kindlustusega. Sel moel saadud kasum tuleb kasuks vaid liikmetele.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 29.12.2017Kammerwahlen der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte
Logo Kammerwahlen 2019 mit Datum

Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge endet in

Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangte.

Neue Infoblätter und Mustervorlagen

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 1/2019

Titel 3/2019 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: WoGi/fotolia

Titelthema

Keine Aufspaltung der Versorgung

 aktuelle Ausgabe

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo