Läkarsällskapet Nordrhein – en presentation

Läkarsällskapet Nordrhein är en yrkessammanslutning för de ca 61.000 läkarna i landsdelen Nordrhein i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. I Nordrhein bor ca 9.6 miljoner människor.

Läkarsällskapet Nordrhein bevakar offentliga funktioner i egen förvaltning inom hälsovårdsväsendet och uppfyller statliga uppgifter enligt direktiv.

Rättsstatus

Sällskapet arbetar på basis av sjukvårdslagstiftningen för delstaten Nordrhein-Westfalen och är en offentlig-rättslig sammanslutning. Självstyrelseorganen utses på demokratisk väg genom val. Alla läkare som utövar sitt yrke inom sällskapets område är obligatoriska medlemmar. Läkare som inte, eller inte längre, utövar sitt yrke och som är bosatta i Nordrhein, är även de medlemmar av sällskapet.

 Medicinskt självstyre

Vart 5 år väljer de rhenska läkarna 121 medlemmar till stämman (”Kammerversammlung”), vilken är den högsta instansen inom läkarsällskapet, ett slags parlament för de rhenska läkarna. En ordförande och en vice ordförande väljs även de för en tjänsteperiod på 5 år. Ordföranden representerar sällskapet utåt. Ordföranden och vice ordföranden, tillsammans med 16 bisittare, bildar styrelsen i läkarsällskapet, och leder verksamheten. Stämman, styrelsen och ordföranden fattar alla viktiga beslut i sällskapets självstyrelseorgan.

Som direkt kontaktpunkt för läkarna i regionerna fungerar de 27 distriktskontoren och de 8 områdeskontoren. De är till för medlemmarna i frågor som rör t.ex. utfärdande av läkarlegitimationer eller utbildning av mottagningssköterskor.

Några siffror

Läkarsällskapet Nordrhein är den tredje största av de totalt 17 läkarsällskapen i Tyskland. År 2016 sysselsatte Läkarsällskapet Nordrhein 248 personer samt 6 trainees. 208 personer arbetar vid huvudkontoret i Düsseldorf och ytterligare 36 personer är sysselsatta på lokalkontoren. Dessutom är ett stort antal läkare verksamma på frivillig basis i expertutskott och kommittéer.

Läkarsällskapets huvuduppgifter

Hälsovårds- och socialpolitik

Samtliga läkarsällskap i Tyskland har en lagstadgad skyldighet att tillvarata sina medlemmars intressen. Hit hör givetvis kontakter med parlamenten, med politiska partier, departement och media. Det är framför allt kompetensen i medicinska och hälsovårdspolitiska frågor som gör läkarsällskapen till en värdefull motpart för delstatsregeringarna. Lika stor tyngd har sällskapens ställningstaganden avseende lagförslag, förordningar och offentliggöranden på social- och hälsovårdspolitikens område.

Yrkeslagstiftning

Yrkesinspektion är ett av de bärande elementen inom det medicinska självstyret. Här har läkarsällskapen en lagstadgad skyldighet att sörja för att yrkesmässiga principer efterlevs. Dessa principer är definierade i yrkeslagstiftningen såsom bindande regler för förhållandet gentemot patienterna samt läkare emellan.

Vidareutbildning

Det är staten som genom universiteten utbildar läkare. Vidareutbildningen till specialistkompetenser (t.ex. ögonläkare eller kirurg) är en uppgift för läkarsällskapen. Offentliggörandet av en vidareutbildningsförordning, i likhet med godkännande av vidareutbildningsexamina, hör till läkarsällskapens viktigaste uppgifter.

Fortbildning

Den mediciniska utvecklingen kräver av varje läkare att ständigt hålla sig à jour med de senaste rönen. För Läkarsällskapet Nordrhein är fortbildning en fråga av hög prioritet. Kurser, seminarier och workshops rörande alla viktiga ämnesområden erbjuds av ”Nordrheinische Akademie” för fort- och vidareutbildning av läkare.

Invånare och patienter

Läkarsällskapet Nordrhein har etablerat servicekontor för samarbete mellan läkarkår och lärare samt mellan självhjälpsgrupper och läkare.

Som vägvisare i hälsovårdsfrågor fungerar medborgarservicen, som tillhandahåller t.ex. information och rådgivning i sjukdomsfrågor och behandlingsmetoder.

Expertkommissionen för felbehandling inom vården, bestående av specialutbildade, oberoende jurister och medicinare, tar kostnadsfritt fram expertutlåtanden i felbehandlingsärenden.

Även avdelningen för taxeordning bilägger tvister mellan patient och läkare.

Trygghet

Nordrheins läkarpensionskassa garanterar pensionerade och yrkesoförmögna läkare ekonomisk trygghet och sörjer även för deras efterlevande. Tillgångarna bildas av den obligatoriska försäkringen inom Läkarsällskapet Nordrhein enligt principen om högsta möjliga säkerhet och avkastning. Det överskott som skapas på detta sätt kommer enbart medlemmarna tillgodo.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 29.12.2017Kammerwahlen der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte
Logo Kammerwahlen 2019 mit Datum

Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge endet in

Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangte.

Neue Infoblätter und Mustervorlagen

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 1/2019

Titel 3/2019 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: WoGi/fotolia

Titelthema

Keine Aufspaltung der Versorgung

 aktuelle Ausgabe

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo