Lekárska komora Severné Porýnie sa predstavuje

Lekárska komora Severné Porýnie (ÄkNo) je profesijným zastúpením asi 61.000 lekárok a lekárov v časti Severné Porýnie nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. V Severnom Porýní žije asi  9,6 milióna ľudí.

Lekárska komora Severné Porýnie plní v samospráve verejné úlohy v oblasti zdravotníctva a na základe príkazov plní štátne úlohy.

Právne základy

Komora pracuje na základe zákona o zdravotníckych povolaniach krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a je združením verejného práva. Samosprávne orgány sú demokraticky zvolené vo voľbách. Všetky lekárky a lekári, ktorí vykonávajú svoje povolanie v oblasti komory, majú povinné členstvo. Lekári, ktorí svoje povolanie nevykonávajú alebo už nevykonávajú a majú svoje bydlisko v Severnom Porýní, sú takisto členmi komory.

Lekárska samospráva

Lekárky a lekári Porýnia si každé 5 roky volia 121 členov Zhromaždenia komory. Zhromaždenie komory je najvyšším grémiom lekárskej komory, akýsi parlament lekárok a lekárov v Porýní. Takisto na 5 roky sa volí prezidenta a jeho zástupca, viceprezident. Prezident reprezentuje komoru navonok. Prezident a viceprezident tvoria spolu so 16 prísediacimi predstavenstvo lekárskej komory Severné Porýnie, ktoré vedie činnosť komory. Zhromaždenie komory, predstavenstvo a prezident prijímajú všetky dôležité rozhodnutia samosprávnych orgánov komory.

Priamym partnerom pre kontakt lekárok a lekárov v regiónoch je 27 okresných a 8 krajských pracovísk. Sú pre členov k dispozícii, keď ide napríklad o vydanie lekárskeho preukazu, prihlásenie alebo prehlásenia alebo o otázky vzdelávania stredného zdravotníckeho personálu.

V číslach

Lekárska komora Severné Porýnie je spomedzi 17 krajinských lekárskych komôr v Nemecku  treťou najväčšou. V roku 2016 mala lekárska komora Severné Porýnie 248 pracovníkov a 6 pracovníkov pripravujúcich sa na povolanie. 206 pracovníkov je na hlavnom pracovisku v Düsseldorfe a ďalších 36 na podriadených pracoviskách. Okrem toho pracuje veľké množstvo lekárok a lekárov v čestnej funkcii v odborných výboroch a komisiách.

Hlavné úlohy lekárskej komory

Zdravotnícka a sociálna politika

Všetky lekárske komory v Nemecku majú zo zákona povinnosť hájiť záujmy svojich členov. Na to sú nevyhnutné kontakty s parlamentmi, politickými stranami, ministerstvami a médiami. Predovšetkým vďaka ich kompetencii v otázkach medicíny a politiky zdravotníctva sú lekárske komory cenným poradcom spolkovej vlády i krajinských vlád. Príslušnú váhu majú ich stanoviská k návrhom zákonov, nariadeniam a vyhláškam ministrov v oblasti sociálnej politiky a politiky zdravotníctva.

Štatút

Dohľad nad vykonávaním povolania je jedným z nosných prvkov lekárskej samosprávy. Tu majú lekárske komory zo zákona povinnosť zabezpečovať, aby boli dodržiavané profesijné zásady. Zásady sú v lekárskom profesijnom poriadku stanovené ako záväzné pravidlá správania sa voči pacientom ako aj medzi lekármi navzájom.

Špecializácia

Univerzitné vzdelanie lekárov je úlohou štátu. Ďalšie vzdelávanie za špecialistu (napr. za očného lekára alebo chirurga) je vecou lekárskych komôr. Vydanie predpisov o špecializovaní lekárov patrí rovnako ako skúšky zo špecializácie k najdôležitejším úlohám lekárskych komôr.

Ďalšie vzdelávanie

Pokrok v oblasti medicíny vyžaduje od každého lekára, aby sa sústavne udržiaval na najnovšej úrovni poznania. Profesijné ďalšie vzdelávanie má pre lekársku komoru Severné Porýnie vysokú prioritu. Akadémia Severného Porýnia ponúka kurzy, semináre a workshopy ku všetkým dôležitým témam v oblasti ďalšieho vzdelávania lekárov.

Občania a pacienti

Lekárska komora Severné Porýnie zriadila servisné pracoviská na kooperáciu medzi lekármi a učiteľmi a medzi svojpomocnými skupinami a lekármi.

Ako sprievodca k otázkam zdravia sa chápe poradenstvo pre občanov, ktoré poskytuje napríklad informácie a rady k obrazom choroby a liečebným postupom.

Posudková komisia pre chyby lekárskeho ošetrenia, zložená z odborne kompetentných a nezávislých právnikov a zdravotníkov, vydáva v prípade sťažností, týkajúcich sa chýb pri liečbe, bezplatne posudky.

Aj poplatkový referát zmieruje spory medzi pacientom a lekárom.

Dôchodkové zabezpečenie

Dôchodkové zabezpečenie lekárov Severného Porýnia zaručuje lekárkam a lekárom v starobe a pri neschopnosti vykonávať povolanie finančnú istotu a zabezpečuje okrem toho i ich pozostalých. Povinná poisťovňa lekárskej komory Severné Porýnie investuje svoj majetok na princípe najvyššej možnej bezpečnosti a výnosu. Takto dosiahnuté prebytky sa využívajú výlučne v prospech členov.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 29.12.2017



Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangt.

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 11/2018

Titel 11/2018 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: Phanie/Yourphototoday

Titelthema

Draußen vor der Stadt

 aktuelle Ausgabe

Häusliche Gewalt und Kindeswohl

Hände hinter Stoff Foto: Photocreo Bednarek Fotolia.com 

Gemeinsam mit der Stiftung Deutsches Forum Kinderzukunft und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein am Freitag, 16. November 2018 ab 10.00 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft eine Fachtagung zum Thema "Häusliche Gewalt und Kindeswohl".

interner Link Programm und Anmeldung

Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?"
Grafik Operationssaal, Ärzte, Patient Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Illustration: depositphoto.com, leremy/Tina Ennen

Unter dem Titel "Blickwechsel Demenz: "Operation gelungen, Patient verwirrt?" veranstaltet die Ärztekammer Nordrhein zusammen mit der Paritätischen NRW und der Krankenhausgesellschaft NRW eine Fachtagung zum Umgang mit dementen Patienten im Krankenhaus. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. November 2018 von 10 bis 15 Uhr im Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft statt.

interner Link Programm und Anmeldung

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo