سازمان نظام پزشکی ایالت نورد راین/آلمان

سازمان نظام پزشکی نورد راین/آلمان (ÄkNo) بعنوان اتحادیه فراگیر و نماینده 61000 پزشکِ شاغل در استان نورد راین وستفالن/آلمان عمل می نماید. در منطقه نورد راین جمعییتی بالغ بر 9.،6 میلیون زندگی می نمایند.

سازمان نظام پزشکی انورد راین در حیطه امور سلامتی جامعه به مسئولیتهای خود را بصورت مستقلانه و خود مختارانه پیش میبرد. علاوه برآن به انجام مأموریتهای محوله از جانب ارگانهای دولتی می پردازد.

وضعییت حقوقی

پایه حقوقی فعالییت سازمان نظام پزشکی را »قانون اشتغال پزشکان« استان نورد راین وستفالن /آلمان تعیین می نماید. این سازمان به مثابه نهادی برای تأمین حقوق جمعی است. انتخابات دمکراتیک مشروعییت اداره خود مختارانه ارگانهای مختلف سازمان نظام پزشکی را تضمین می نماید. کلیه پزشکانی که در حوزه این سازمان به طبابت اشتغال دارند موظف به عضویت د راین سازمان می باشند. پزشکانی که دیگر به طبابت اشتغال ندارند ولی محل سکونتشان در استان نورد راین وستفالن می باشد، عضو این کانون هستند.

اداره خود مختارانه

پزشکان عضو سازمان نظام پزشکی هر 5 سال یکبار 121 نفر اعضاء شورای عالی را به مثابه عالی ترین ارگان تصمیم گیری انتخاب می نمایند. این ارگان در واقع بعنوان پارلمان سازمان پزشکان در استان نورد راین وست فالن انجاموظیفه می نماید. این پارلمان برای یک دوره 5 ساله رئیس و نایب رئیس و قائم مقامهای آنها را انتخاب می نماید. رئیس معرف و نماینده کانون در مناسبات با ملاء اجتماعی می باشد. هیت مدیره متشکل از رئیس و نایب رئیس و 16 عضو دیگر می باشد که مسئولییت انجام امور سازمان نظام پزشکی را عهده دار می باشند. اتخاذ تصمیمات مهم در رابطه با انجام وظایف ارگانهای خودمختارِ کانون بعهده شورای عالی، هیت مدیره و رئیس هیت مدیره می باشد.

ارتباط مستقیم پزشکان با سازمان از طریق 27 دفتر مستقر در شهرستانها و 8 دفتر مستقر در استانها صورت می پذیرد. این واحدهای تابعه به ارائه خدمات ذیل می پردازند: تویع کارتهای عضوییت، انجام مراحل عضو گیری و یا ارائه اطلاعات در رابطه با »آموزش کمک دکتر« .

اطلاعاتی به زبان ارقام

سازمان نظام پزشکی منطقه نورد راین در بین 17 سازمان نظامپزشکی در آلمان مقام سوم را احرازنموده است. این سازمان در سال 2016 موفق گردید برای 248 نفر به عنوان کارمند  و 6 نفر به عنوان کارآموز امکان اشتغال مهیا نماید. در دبیر خانه سازمان د رشهر دوسلدورف 206 نفر و در دفاتر دیگر سازمان 36 نفر مشغول بکار می باشند. علاوه بر این سازمان دارای تعداد زیادی پزشک بعنوان اعضاء افتخاری دارد که در کمیسیونهای تخصصی کانون انجام وظیفه می نمایند.

وظایف اصلی سازمان پزشکان

سیاست های اجتماعی وبهداشتی

کلیه سازمانهای پزشکان در آلمان قانونأ موظف به حمایت از مطالبات اعضاء خود می باشند. برای پیشبرد این منظور ارتباط با پارلمانها، احزاب سیاسی، وزراء و وسائل ارتباط جمعی اجتناب ناپذیر می باشد. تخصص و صلاحییت این سازمانها در حیطه مسائل درمانی و پزشکی آنها را به سطح یک مشاور ارزشمند برای حکومتهای ایالتی و ارگانهای دولتی تبدیل نموده است. مواضع کارشناسانه و تخصصی سازمانهای پزشکان برای مصوبات وزراء وتصویب قوانین در زمینه سیاستهای بهداشتی/درمانی و موضوعات اجتماعی دارای وزنه سنگین و قابل توجه میباشد.

حقـوق شغلی

نظارت شغلی یکی از عناصر تعیین کننده اداره مستقلانه و خود مختارانه در سازمان پزشکان می باشد. سازمان پزشکان قانونأ موظف بر نظارت اجرای صحیح قوانین پزشکی می باشد. ضوابط ومقررات پزشکی خوزه این قوانین را بعنوان شروط لازم الاجراء در رابطه بیمار با پزشک تعیین نموده است.

ادامــه تحصیل وگرفتن تخصص

ارائه امکانات دانشگاهی برای تحصیلات پزشکی بعهده دولت می باشد. گرفتن تخصص در رشته های متعدد پزشکی (دکتر چشم ویا جراح) در حیطه وظایف سازمان پزشکان قراردارد. علاوه بر آن تصویب آیینامه امتحانات تخصصی و همچنین برگذاری امتحانات مربوطه یکی از مهمترین وظایف کانون پزشکان را در بر می گیرد.

تعمین و توسعه دانش پزشکی

پیشرفتهای سریع پزشکی اجبارأ پزشکان را وادار می نماید دانش پزشکی خود را در سطح جدید ترین دست آوردهای علمی ارتقاء دهند. ارتقاء دانش پزشکی برای سازمان پزشکان نورد راین دارای ارجهییت تام می باشد. آکادمی نورد راین با ارائه دوره های آموزشی، سمینارها و ٌٍٍورک شاپهای (Workshops) متعدد در زمینه موضوعات مختلف به این مهم همت می گمارد.

شهروندان وبیماران

به منظور همکاریهای دو جانبه بین پزشکان و معلمین از یک طرف و بین گروهای کمک و همیاری فردی و پزشکان از طرف دیگر کانون پزشکان نورد راین اقدام به گشایش واحدهای  ارتباطی نموده است.

بعنوان راهنما و هدایت کننده درمسائل بهداشت و سلامتی سازمان پزشکاندر چهار چوب مشاوره، اطلاعات مکفی دررابطه با امراض و پروسه مداوا دراختیار شهروندان قرار میدهد.

برای پزشکانی که به اتهام تشخیص و یا درمان غلط مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند کمیسیون کارشناسی ( متشکل از حقوقدانان مستقل و اطباء) اقدام به صدور نظریه کارشناسانه بدون دریافت حق الزحمه، می نماید. همچنین »بخش اداری تعیین کارمزدها« در مواقع بروز دعاوی حقوقی بین بیمار و پزشک به داوری مبادرت می ورزد.

تأمین های اجتماعی

سازمان نظام پزشکی نورد راین مکلف به تأمین نیازهای مالی اطباء در دوران بازنشستگی و یا در طول مدت زمان عدم توانائی اشتغال آنها بکار می باشد. علاوه براین رسیدگی به بازماندگان (پس از فوت سرپرست خانواده) هم جزوء وظایف این سازمان می باشد. بخش بیمه و تأمینات اجباریِِِ ِ سازمان نظام پزشکی اقدام به سپردن سرمایه های اعضاء خود بر مبنی اصل »بالاترین درصد اطمینان و دست یابی به حداکثرسود« می نماید. سود ماحصل از این نوع  سرمایه گذاریها فقط به اعضاء تعلق می گیرد.

  Zum Seitenanfang

letzte Änderung am: 29.12.2017Kammerwahlen der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte
Logo Kammerwahlen 2019 mit Datum

Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge endet in

Datenschutzgrundverordnung

Europasterne mit Paragraphenzeichen Foto: BillionPhotos com/Fotolia.com und froxx/Fotolia.com

interner Link Informationen zur Datenschutzgrundverordnung, die am 25.5.2018 Gültigkeit erlangte.

Neue Infoblätter und Mustervorlagen

Rheinisches Ärzteblatt

Heft 1/2019

Titel 3/2019 Titelgestaltung: Eberhard Wolf Foto: WoGi/fotolia

Titelthema

Keine Aufspaltung der Versorgung

 aktuelle Ausgabe

Materialbestellung

Die Ärztekammer Nordrhein hält zahlreiche Informationsbroschüre und Flyer für Ärztinnen und Ärzte, Bürgerinnen und Bürger oder auch zur Auslage im Wartezimmer bereit. Die Materialien können einfach ein bereitgestelltes Online-Formular bestellt werden.

Interner Link Materialbestellung

Logo Cochrane Library
Jobbörse für MFA
Screenshot Jobbörse

Suchen Sie eine neue Praxis-Mitarbeiter/in oder haben Sie einen Ausbildungs- / Praktikums- / Hospitationsplatz frei? Über die Jobbörse auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, schnell und kostenlos ein Inserat aufzugeben. Auch Job-Suchende können hier eine Anzeige schalten.

interner Link Jobbörse

Critical Incident Reporting System NRW. Melde- und Lernsystem für medizinische Beinahe-Fehler für NRW.

 Internetlink www.cirs-nrw.de

Diese Web Seite ist von der Health On the Net Stiftung akkreditiert: Klicken Sie, um dies zu überprüfen

Wir befolgen den HONcode Standard für vertrauensvolle Gesundheitsinformationen.
Kontrollieren Sie dies hier.


Medisuch-Siegel

Die Medizinsuchmaschine "Medisuch" bestätigt der Ärztekammer Nordrhein, dass die Homepage ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt ist.

Video über die Ärztekammer Nordrhein
Screenshot-Image-Video

Video (7 Minuten): Die Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Interner Link Imagevideo