Vorlesen

Lékařská komora Severního Porýní se představuje


Lékařská komora Severního Porýní (ÄkNo) je profesní zastoupení přibližně 70.000 lékařek a lékařů v zemské části Severní Porýní spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko. V Severními Porýní žije asi 9,6 milionu obyvatel.

Lékařská komora Severního Porýní vykonává samosprávně veřejné úkoly ve zdravotnictví a plní státem nařízené úlohy.

Právní status

Komora pracuje na základě Zákona o léčebných profesích pro zemi Severní Porýní-Vestfálsko a je korporací veřejného práva. Samosprávné orgány jsou demokraticky legitimovány volbami. Všechny lékařky a lékaři, které svou profesi vykonávají v oblasti působnosti komory, jsou povinnými členy. Lékaři, kteří svoje povolání nevykonávají nebo již nevykonávají a žijí v Severním Porýní, jsou rovněž členy komory.

Lékařská samospráva

Lékařky a lékaři z Porýní volí každé 5 roky 121 členů valné hromady. Valná hromada je nejvyšší grémium lékařské komory, jakýsi parlament porýnských lékařek a lékařů. Volí rovněž na funkční období 5 let prezidenta a jeho zástupce, viceprezidenta. Prezident komoru zastupuje navenek. Prezident a viceprezident tvoří společně se 16 přísedícími představenstvo Lékařské komory Serverního Porýní, které má jednací pravomoc. Valná hromada komory, představenstvo a prezident přijímají všechna důležitá rozhodnutí samosprávných orgánů komory.

Přímou kontaktní osobou pro lékařky a lékaře v regionech je 27 okresních. Pomáhají členům, jestliže se jedná například o vydávání lékařského průkazu, přihlášení nebo přehlášení nebo o otázky vzdělávání zdravotních asistentek.

V číslech

Lékařská komora Serverního Porýní je třetí největší z celkem 17 zemských lékařských komor v Německu. V roce 2022 Lékařská komora Serverního Porýní zaměstnávala 264 pracovnic a pracovníků a 6 učně. 228 pracovnic a pracovníků je zaměstnáno v hlavním sídle v Düsseldorfu a dalších 36 v pobočkách. Kromě toho působí v odborných výborech a komisích mnoho neplacených lékařek a lékařů.

Hlavní úkoly lékařské komory

Zdravotní a sociální politika

Všechny lékařské komory v Německu mají ze zákona povinnost chránit zájmy svých členů. K tomu jsou nezbytné kontakty na parlamenty, politické strany, ministerstva a média. Především jejich kompetentnost v lékařských a zdravotně politických otázkách dělá z lékařských komor cenné poradce spolkových a zemských vlád. Příslušnou váhu mají jejich stanoviska k návrhům zákonů, nařízením a ministerským výnosům v oblasti sociální a zdravotní politiky.

Profesní právo

Jedním z nosných prvků lékařské samosprávy je profesní dozor. Zde mají lékařské komory zákonnou povinnost zajistit, aby byly dodržovány profesní zásady. Zásady jsou stanoveny v lékařském profesním řádu jako závazná pravidla pro chování vůči pacientům a mezi lékaři navzájem.

Další vzdělávání

Univerzitní vzdělání lékařů je úkolem státu. Další vzdělávání na specialisty (např. oční lékař nebo chirurg) je věcí lékařských komor. Vydávání směrnic dalšího vzdělávání, stejně jako výkon zkoušek dalšího vzdělávání patří k nejdůležitějším úkolům lékařských komor.

Zvyšování kvalifikace

Pokrok v medicíně od každého lékaře vyžaduje, aby své znalosti neustále udržoval na nejnovějším stavu. Profesní zvyšování kvalifikace má pro Lékařskou komoru Severního Porýní vysokou prioritu. Kurzy, semináře a workshopy ke všem důležitým tématům nabízí Severorýnská vzdělávací akademie.

Občané a pacienti

Lékařská komora Severního Porýní zřídila servisní střediska pro spolupráci mezi společností lékařů a učiteli, stejně jako mezi svépomocnými organizacemi a lékaři.

Jako ukazatel v otázkách zdraví se chápe poradenství občanům, které poskytuje například informace a rady k chorobopisům a léčebným postupům.

Znalecká komise pro chyby lékařů při léčbě složená z odborně způsobilých a nezávislých právníků a lékařů zdarma vyhotovuje posudky při obvinění z chybného léčebného postupu.

Rovněž referát poplatkového řádu urovnává spory mezi pacienty a lékaři.

Zaopatření léka

Severorýnské zaopatřovací zařízení lékařů zaručuje lékařkám a lékařům ve stáří i při pracovní neschopnosti finanční jistotu a navíc se stará o jejich pozůstalé. Jejich majetek ukládá povinné pojišťovací zařízení Lékařské komory Severního Porýní podle zásad nejvyšší možné jistoty a výnosu. Takto dosažené přebytky jsou určeny výhradně ve prospěch členů komory.