Vorlesen

Izba lekarska Nadrenii Północnej przedstawia się


Izba lekarska Nadrenii Północnej jest zawodowym przedstawicielstwem około 70.000 lekarzy w Nadrenii Północnej, części niemieckiego kraju związkowego Północna Nadrenia-Westfalia. W Nadrenii Północnej mieszka około 9,6 miliona ludzi.

Izba lekarska Nadrenii Północnej realizuje samorządowo publiczne zadania w służbie zdrowia i spełnia zadania państwowe zgodnie z wytycznymi.

Stan prawny

Izba pracuje na podstawie ustawy o zawodzie lekarza dla kraju Północna Nadrenia-Westfalia i jest osobą prawną prawa publicznego. Organy samorządowe legitymowane są poprzez demokratyczne wybory. Wszyscy lekarze, wykonujący swój zawód w obszarze izby, są obowiązkowo jej członkami. Lekarze, którzy nie wykonują lub już nie wykonują zawodu i mieszkają w Nadrenii Północnej również są członkami izby.

Samorząd lekarski

Reńscy lekarze wybierają co 5 lata 121 członków zgromadzenia izby. Zgromadzenie izby jest najwyższym gremium izby lekarskiej, rodzajem parlamentu reńskich lekarzy. Wybiera ono, na również 5 kadencję, prezydenta i jego zastępcę, wiceprezydenta. Prezydent reprezentuje izbę na zewnątrz. Prezydent i wiceprezydent tworzą wraz z 16 ławnikami zarząd izby lekarskiej Nadrenii Północnej, który prowadzi interesy izby. Zgromadzenie izby, zarząd i prezydent podejmują wszystkie istotne decyzje organów samorządowych izby.

Bezpośrednim partnerem do kontaktu dla lekarzy w regionach jest 27 jednostek powiatowych. Są one do dyspozycji członków, jeśli chodzi na przykład o wydanie legitymacji lekarskiej, o zameldowanie lub przemeldowanie albo o sprawy związane ze szkoleniem pomocnic lekarza.

W liczbach

Izba lekarska Nadrenii Północnej jest trzecią co do wielkości spośród 17 krajowych izb lekarskich w Niemczech. W roku 2022 izba lekarska Nadrenii Północnej zatrudniała 264 współpracownic i współpracowników oraz 6 uczniów zawodu. 228 współpracownice i współpracownicy zatrudnieni są w jednostce głównej w Düsseldorfie, a kolejne 36 osoby w jednostkach podległych. Oprócz tego wielu lekarzy działa społecznie w komisjach specjalistycznych i innych.

Główne zadania izby lekarskiej

Polityka zdrowotna i socjalna

Wszystkie izby lekarskie w Niemczech mają ustawowy obowiązek dbałości o interesy swoich członków. W tym celu nieodzowne są kontakty z parlamentami, partiami politycznymi, ministerstwami i mediami. Przede wszystkim ich kompetencja w sprawach medycznych i polityki zdrowotnej czyni izby lekarskie wartościowymi doradcami rządu federalnego i rządów krajowych. Odpowiedni ciężar posiadają ich stanowiska wobec projektów ustaw, rozporządzeń i decyzji ministerialnych w obszarze polityki socjalnej i zdrowotnej.

Prawo zawodowe

Nadzór zawodowy jest jednym z filarów samorządu lekarskiego. W tym zakresie izby lekarskie mają ustawowy obowiązek dbałości o przestrzeganie zasad zawodowych. Zasady te określone są w kodeksie etyki zawodu lekarza jako wiążące reguły zachowania wobec pacjenta i pomiędzy lekarzami.

Specjalizacja

Uniwersyteckie wykształcenie lekarzy jest zadaniem państwa. Dalsze kształcenie i specjalizacja (np. okulista lub chirurg) jest sprawą izb lekarskich. Ogłoszenie zasad dalszego kształcenia podobnie jak przyjęcie egzaminów na zakończenie specjalizacji należy do głównych zadań izb lekarskich.

Dokształcanie

Postęp medycyny wymaga od każdego lekarza stałego uaktualniania swojej wiedzy. Dokształcanie zawodowe ma dla izby lekarskiej Nadrenii Północnej wysoki priorytet. Akademia Dokształcania Lekarskiego Nadrenii Północnej oferuje kursy, seminaria i warsztaty poświęcone wszystkim ważnym tematom.

Obywatele i pacjenci

Izba lekarska Nadrenii Północnej urządziła stanowiska serwisowe do współpracy pomiędzy grupą zawodową lekarzy i nauczycielami a grupami samopomocowymi i lekarzami.

Jako drogowskaz w sprawach zdrowia działa doradztwo obywatelskie, które na przykład udostępnia informacje i porady na temat objawów chorobowych i metod leczenia.

Komisja rzeczoznawców do spraw błędów w leczeniu złożona z kompetentnych zawodowo i niezależnych prawników i lekarzy sporządza nieodpłatnie ekspertyzy w przypadku zarzutów błędów w sztuce lekarskiej.

Również referat porządkowy do spraw opłat rozsądza spory pomiędzy pacjentem i lekarzem.

Fundusz zaopatrzeniowy

Opieka nad lekarzami w Nadrenii Północnej gwarantuje lekarzom bezpieczeństwo finansowe po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz w wypadku niezdolności do pracy i troszczy się także o członków ich rodzin w razie śmierci. Obowiązkowa instytucja ubezpieczeniowa izby lekarskiej Nadrenii Północnej inwestuje majątek według zasad najwyższego możliwego bezpieczeństwa i zysku. Uzyskane w ten sposób nadwyżki przeznaczone są wyłącznie na rzecz członków.