Vorlesen

Lægeforeningen Nordrhein præsenterer sig


Lægeforeningen Nordrhein (ÄkNo) er den erhvervsmæssige repræsentation for de ca. 70.000 læger i landsdelen Nordrhein i det tyske forbundsland Nordrhein-Westfalen. I Nordrhein bor der ca. 9,6 millioner mennesker.

Lægeforeningen Nordrhein varetager med selvforvaltning offentlige opgaver inden for sundhedsvæsenet og opfylder efter anvisning statslige opgaver.

Retsstatuts

Lægeforeningen arbejder på grundlag af Helseerhvervsloven for landet Nordrhein-Westfalen og foreningen er underlagt offentligretlig ret. Selvforvaltningsorganerne bliver demokratisk legitimeret gennem valg. Alle læger der udøver deres erhverv inden for foreningens område, er pligtmedlemmer. Læger der ikke mere udøver deres erhverv eller ikke mere bor i Nordrhein, er ligeledes foreningsmedlemmer.

Lægelig selvforvaltning

De rhinske læger vælger hvert 5 år 121 medlemmer til foreningsforsamlingen. Foreningsforsamlingen er lægeforeningens højeste arbejdsgruppe, et slags parlament for de rhinske læger. Dette vælger, ligeledes for en embedsperiode på 5 år en præsident og dennes stedfortræder, vicepræsidenten. Præsidenten repræsenterer foreningen udadtil. Præsidenten og vicepræsidenten danner sammen med 16 bisiddere bestyrelsen i lægeforeningen Nordrhein, der fører forretningerne. Foreningsforsamlingen, bestyrelsen og præsidenten træffer alle væsentlige afgørelser i foreningens selvforvaltningsorganer.

De 27 kredssteder er de direkte kontaktpartnere for lægerne i regionerne. Disse står til rådighed for medlemmerne, når det f.eks. drejer sig om udstedelse af lægelegitimation, ved tilmelding eller ændringer eller ved spørgsmål vedrørende klinikassistent uddannelse.

I tal

Lægeforeningen Nordrhein er den tredjestørste af de i alt 17 landslægeforeninger i Tyskland. I 2022 beskæftigede Lægeforeningen Nordrhein i alt 264 medarbejdere samt 6 under uddannelse. På hovedkontoret i Düsseldorf er der beskæftiget 228 medarbejdere og andre 36 i underinddelingerne. Desuden arbejder der mange frivillige læger i fagudvalg og kommissioner.

Lægeforeningens hovedopgaver

Sundheds- og socialpolitik

Alle lægeforeninger i Tyskland har en lovmæssig pligt til at varetage deres medlemmers interesser. Dertil er kontakter til parlamenterne, til politiske partier, ministre og medier uundgåelige. Frem for alt deres kompetence i medicinske og sundhedspolitiske spørgsmål gør lægeforeningerne til en værdifuld rådgiver for forbunds- og landsregeringerne. Tilsvarende vægt lægges der på deres stillingtagen til lovudkast, forordninger og ministerielle bekendtgørelser inden for social- og sundhedspolitikken.

Erhvervsret

Erhvervstilsynet er et af de bærende elementer inden for den lægelige selvforvaltning. Her har lægeforeningerne en lovmæssig pligt, til at søge for, at erhvervsmæssige grundsætninger bliver overholdt. Disse grundsætninger er som bindende regler fastlagt i den lægelige erhvervsordning for adfærd overfor patienter samt lægerne imellem.

Videreuddannelse

Lægernes universitetsuddannelse er statens opgave. Videreuddannelsen til specialister (f.eks. øjenlæge eller kirurg) er lægeforeningernes sag. Bekendtgørelsen af en videreuddannelsesordning hører ligesom godkendelse af videreuddannelseseksamener til lægeforeningens vigtigste opgaver.

Efteruddannelse

Det medicinske fremskridt forlanger af alle læger, at de til stadighed holder sig på det nyeste kundskabsniveau. Erhvervsmæssig efteruddannelse har høj prioritet for Lægeforeningen Nordrhein. Det Nordrheinische akademi tilbyder kurser, seminarer og workshops til alle vigtige temaer indenfor lægelig efter- og videreuddannelse.

Borgere og patienter

Lægeforeningen Nordrhein har oprettet servicesteder til kooperation mellem lægestanden og lærerne samt mellem selvhjælpegrupper og læger.

Borgerrådgivningen forstår sig som vejviser ved sundhedsspørgsmål, og står til rådighed med f.eks. informationer og rådgivning om sygdomsforløb og behandlingsmetoder.

Den af faglig kompetente og uafhængige jurister og medicinere sammensatte ekspertkommission for lægelige behandlingsfejl udarbejder omkostningsfrie bedømmelser ved behandlingsfejlanklager.

Gebyrforordningsreferatet skaber forlig ved stridigheder mellem patient og læge.

Forsørgelsesværk

Den Nordrheiniske Lægeforsørgelse garanterer lægerne finansiel sikkerhed i alderdommen samt hvis man bliver arbejdsudygtig, og sørger endda for deres efterladte. Deres formue anlægger Lægeforeningen Nordrheins obligatoriske forsikringsindretning iht. grundsætningerne vedrørende højst mulig sikkerhed og forrentning. Det indtjente overskud kommer derefter medlemmerne til gode.