Vorlesen

Lekarska komora Severna Rajna (Nordrhein) se predstavlja


Lekarska komora Severna Rajna (Nordrhein) (ÄkNo) (LkNo) je strukovno udruženje okruglo 66.000 lekarki i lekara u delu pokrajine Severna Rajna nemačke savezne pokrajine Severna Rajna-Vestfalija (Nordrhein-Westfalen). U Severnoj Rajni živi okruglo 9,6 miliona ljudi.

Lekarska komora Severna Rajna samoupravno ostvariva javne zadatke u zdravstvu i ispunjava državne zadatke vezane za uputstva. 

Pravni status

Komora radi na osnovu Zakona o lečilišnim zanimanjima za pokrajinu Severna Rajna-Vestfalija i telo je javnog prava. Samoupravni organi se demokratski legitimišu izborima. Sve lekarke i lekari, koji na prostoru Komore obavljaju svoje zanimanje, su obavezni članovi. Lekari, koji ne obavljaju ili više ne obavljaju svoje zanimanje i stanuju u Severnoj Rajni, takođe su članovi Komore.

Lekarska samouprava

Rajnske lekarke i lekari biraju svake 5 godine 121 člana Skupštine Komore. Skupština Komore je najviši gremijum Lekarske komore, neka vrsta parlamenta rajnskih lekarki i lekara. On bira takođe na vreme službe od 5 godine predsednika i njegovog zamenika, potpredsednika. Predsednik predstavlja Komoru prema vani. Predsednik i potpredsednik čine sa 16 prisednika Upravu Lekarske komore Severna Rajna, koja vodi poslove. Skupština Komore, Uprava i predsednik donose sve značajne odluke samoupravnih organa Komore.

Direktna kontaktna lica za lekarke i lekare u regijama su 27 okružnih službi. Oni su na usluzi članovima, ako se na primer radi o izdavanju lekarske iskaznice, o prijavi ili promeni prijave ili o pitanjima obrazovanja lekarskih pomoćnica.

U brojkama

Lekarska komora Severna Rajna je treća po veličini od ukupno 17 pokrajinskih lekarskih komora u Nemačkoj. 2020. godine je Lekarska komora Severna Rajna zapošljavala 265 delatnica i delatnika kao i 7 praktikanata. 226 delatnica i delatnika je zaposleno u glavnoj službi u Düsseldorfu, a ostalih 39 je zaposleno u podgrupama. Pored toga veliki broj dobrovoljnih lekarki i lekara deluje u strukovnim poverenstvima i komisijama.

Glavni zadaci Lekarske komore

Zdravstvena i socijalna politika

Sve lekarske komore u Nemačkoj imaju zakonsku obavezu da očuvaju interese svojih članova. Za to su neizbežni kontakti sa parlamentima, političkim strankama, ministarstvima i medijima. Pre svega njena kompetentnost u medicinskim i pitanjima zdravstvene politike čini lekarske komore dragocenim savetnikom saveznih i pokrajinskih vlada. Određenu težinu poseduju njeni stavovi o nacrtima zakona, uredbama i odlukama ministarstava iz oblasti socijalne i zdravstvene politike.

Pravni propisi zanimanja

Nadzor zanimanja je jedan od nosećih elemenata lekarske samouprave. Ovde lekarske komore imaju zakonsku obavezu da se pobrinu za to, da se poštuju profesionalna načela. Ta načela su utvrđena u lekarskoj Uredbi o izvršavanju zanimanja kao obaveziva pravila za ponašanje prema pacijentima kao i između lekara.

Dalje obrazovanje  

Univerzitetsko obrazovanje lekara je zadatak države. Dalje obrazovanje za specijalistu (npr. okulist ili hirurg) je stvar lekarskih komora. Donošenje Uredbe o daljem obrazovanju spada kao i priznavanje ispita za dalje obrazovanje u najvažnije zadatke lekarskih komora.

Usavršavanje

Medicinski napredak zahteva od svakog lekara, da se stalno održava na najnovijem stepenu znanja. Profesionalno usavršavanje ima visok prioritet za Lekarsku komoru Severna Rajna. Severno-rajnska Akademija za lekarsko usavršavanje i dalje obrazovanje nudi kurseve, seminare i radionice o svim važnim temama.

Građani i pacijenti

Lekarska komora Severna Rajna ustanovila je servisne službe za kooperaciju između lekara i nastavnika kao i između grupa za samopomoć i lekara.

Kao vodič u zdravstvenim pitanjima podrazumeva se savetovanje građana, koje na primer priprema informacije i savetovanje o simptomima bolesti i postupcima lečenja.

Komisija veštaka za lekarske greške u lečenju sastavljeno od stručnih kompetentnih i nezavisnih pravnika i medicinara besplatno izrađuje ekspertize kod prigovora na greške u lečenju.

Referat za pitanja o Uredbi o taksama takođe pomiruje kod sporova između pacijenta i lekara.

Služba za starosnu brigu  

Severno-rajnska skrb za lekare garantuje lekarkama i lekarima finansijsku bezbednost u starosti kao i kod radne nesposobnosti i uz to se brine o članovima porodice posle njihove smrti. Njihovu imovinu obavezna osiguravajuća ustanova Lekarske komore Severna Rajna ulaže prema načelima najviše moguće sigurnosti i rendite. Tako ostvarene viškove isključivo koriste članovi.