Vorlesen

Lekárska komora Severné Porýnie sa predstavuje


Lekárska komora Severné Porýnie (ÄkNo) je profesijným zastúpením asi 70.000 lekárok a lekárov v časti Severné Porýnie nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. V Severnom Porýní žije asi  9,6 milióna ľudí.

Lekárska komora Severné Porýnie plní v samospráve verejné úlohy v oblasti zdravotníctva a na základe príkazov plní štátne úlohy.

Právne základy

Komora pracuje na základe zákona o zdravotníckych povolaniach krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a je združením verejného práva. Samosprávne orgány sú demokraticky zvolené vo voľbách. Všetky lekárky a lekári, ktorí vykonávajú svoje povolanie v oblasti komory, majú povinné členstvo. Lekári, ktorí svoje povolanie nevykonávajú alebo už nevykonávajú a majú svoje bydlisko v Severnom Porýní, sú takisto členmi komory.

Lekárska samospráva

Lekárky a lekári Porýnia si každé 5 roky volia 121 členov Zhromaždenia komory. Zhromaždenie komory je najvyšším grémiom lekárskej komory, akýsi parlament lekárok a lekárov v Porýní. Takisto na 5 roky sa volí prezidenta a jeho zástupca, viceprezident. Prezident reprezentuje komoru navonok. Prezident a viceprezident tvoria spolu so 16 prísediacimi predstavenstvo lekárskej komory Severné Porýnie, ktoré vedie činnosť komory. Zhromaždenie komory, predstavenstvo a prezident prijímajú všetky dôležité rozhodnutia samosprávnych orgánov komory.

Priamym partnerom pre kontakt lekárok a lekárov v regiónoch je 27 okresných. Sú pre členov k dispozícii, keď ide napríklad o vydanie lekárskeho preukazu, prihlásenie alebo prehlásenia alebo o otázky vzdelávania stredného zdravotníckeho personálu.

V číslach

Lekárska komora Severné Porýnie je spomedzi 17 krajinských lekárskych komôr v Nemecku  treťou najväčšou. V roku 2022 mala lekárska komora Severné Porýnie 264 pracovníkov a 6 pracovníkov pripravujúcich sa na povolanie. 228 pracovníkov je na hlavnom pracovisku v Düsseldorfe a ďalších 36 na podriadených pracoviskách. Okrem toho pracuje veľké množstvo lekárok a lekárov v čestnej funkcii v odborných výboroch a komisiách.

Hlavné úlohy lekárskej komory

Zdravotnícka a sociálna politika

Všetky lekárske komory v Nemecku majú zo zákona povinnosť hájiť záujmy svojich členov. Na to sú nevyhnutné kontakty s parlamentmi, politickými stranami, ministerstvami a médiami. Predovšetkým vďaka ich kompetencii v otázkach medicíny a politiky zdravotníctva sú lekárske komory cenným poradcom spolkovej vlády i krajinských vlád. Príslušnú váhu majú ich stanoviská k návrhom zákonov, nariadeniam a vyhláškam ministrov v oblasti sociálnej politiky a politiky zdravotníctva.

Štatút

Dohľad nad vykonávaním povolania je jedným z nosných prvkov lekárskej samosprávy. Tu majú lekárske komory zo zákona povinnosť zabezpečovať, aby boli dodržiavané profesijné zásady. Zásady sú v lekárskom profesijnom poriadku stanovené ako záväzné pravidlá správania sa voči pacientom ako aj medzi lekármi navzájom.

Špecializácia

Univerzitné vzdelanie lekárov je úlohou štátu. Ďalšie vzdelávanie za špecialistu (napr. za očného lekára alebo chirurga) je vecou lekárskych komôr. Vydanie predpisov o špecializovaní lekárov patrí rovnako ako skúšky zo špecializácie k najdôležitejším úlohám lekárskych komôr.

Ďalšie vzdelávanie

Pokrok v oblasti medicíny vyžaduje od každého lekára, aby sa sústavne udržiaval na najnovšej úrovni poznania. Profesijné ďalšie vzdelávanie má pre lekársku komoru Severné Porýnie vysokú prioritu. Akadémia Severného Porýnia ponúka kurzy, semináre a workshopy ku všetkým dôležitým témam v oblasti ďalšieho vzdelávania lekárov.

Občania a pacienti

Lekárska komora Severné Porýnie zriadila servisné pracoviská na kooperáciu medzi lekármi a učiteľmi a medzi svojpomocnými skupinami a lekármi.

Ako sprievodca k otázkam zdravia sa chápe poradenstvo pre občanov, ktoré poskytuje napríklad informácie a rady k obrazom choroby a liečebným postupom.

Posudková komisia pre chyby lekárskeho ošetrenia, zložená z odborne kompetentných a nezávislých právnikov a zdravotníkov, vydáva v prípade sťažností, týkajúcich sa chýb pri liečbe, bezplatne posudky.

Aj poplatkový referát zmieruje spory medzi pacientom a lekárom.

Dôchodkové zabezpečenie

Dôchodkové zabezpečenie lekárov Severného Porýnia zaručuje lekárkam a lekárom v starobe a pri neschopnosti vykonávať povolanie finančnú istotu a zabezpečuje okrem toho i ich pozostalých. Povinná poisťovňa lekárskej komory Severné Porýnie investuje svoj majetok na princípe najvyššej možnej bezpečnosti a výnosu. Takto dosiahnuté prebytky sa využívajú výlučne v prospech členov.