Vorlesen

Ziemeļreinas ārstu kamera stāsta par sevi


Ziemeļreinas ārstu kamera (Ärztekammer Nordrhein, saīsin. ÄkNo) ir ar darbu saistīta pārstāvniecība 70.000 ārstiem Vācijas Ziemeļreinas-Vestfālenes federatīvās valsts Ziemeļreinas apgabalā. Ziemeļreinas apgabalā dzīvo 9,6 miljoni iedzīvotāju.

Ziemeļreinas ārstu kamera uzņemas sabiedriskos pienākumus veselības aizsardzībā arī pašpārvaldē un atbilstoši norādījumiem pilda valsts uzliktos uzdevumus.

Tiesiskais statuss

Kamera strādā pamatojoties uz Ziemeļreinas - Vestfālenes federatīvās valsts veselības aizsardzības likuma un ir sabiedrisko tiesību apvienība.

Pašpārvaldes orgāni tiek leģitimizēti demokrātiskās vēlēšanās. Visi ārsti, kuri strādā kameras darbības lauka ietvaros, ir obligātie kameras biedri. Ārsti, kuri vairs nestrādā kā ārsti vai ir pensijā un dzīvo Ziemeļreinā apgabalā, tāpat ir kameras biedri.

Ārstu pašpārvalde

Reinas ārsti katrus 5 gadus ievēl 121 kameras sapulces biedru. Kameras sapulce ir ārstu kameras augstākā komisija, sava veida Reinas ārstu parlaments. Tas tāpat kā parlaments ievēl prezidentu un viņa vietnieku, viceprezidentu, uz 5 gadiem. Prezidenta uzdevums ir pārstāvēt kameru arī ārpus tās ietvariem. Prezidents un viceprezidents kopā ar 16 piesēdētājiem veido Ziemeļreinas ārstu kameras valdi, kura vada visu kameras darbību. Kameras sapulce, valde un prezidents kā kameras pašpārvaldes orgāni kopīgi apspriež svarīgus lēmumus.

27 apriņķa birojos ārstiem ir pieejamas tiešās kontaktpersonas. Šīs kontaktpersonas kameras biedriem ir pieejamas, lai, piemēram, izdotu ārsta apliecību, lai piereģistrētu ārstu vai izņemtu no reģistra datus vai arī lai sniegtu informāciju ārsta palīgu izglītības jautājumos.

Skaitļos

Ziemeļreinas ārstu kamera ir trešā lielākā kamera no kopumā 17 federatīvo valstu ārstu kamerām Vācijā. 2022.gadā Ziemeļreinā ārstu kamera nodarbināja 264 darbiniekus, kā arī 6 jaunus darbiniekus, kuri bija apmācībā. 228 ārsti strādā galvenajā mītnē Disseldorfā un pārējie 36 ārsti ir nodarbināti tai padotajās iestādēs. Tam papildus ir vesela virkne ārstu goda amatos, kuri darbojas arodkomisijās un komitejās.

Ārstu kameras pamatuzdevumi 

Veselības un sociālā politika

Visām ārstu kamerām Vācijā ir ar likumu noteikts pienākums aizstāvēt ārstu kameras biedru intereses. Tādējādi kontakts ir nepieciešams ar parlamentu, politiskajām partijām, ministrijām un medijiem.

Ārstu kameras kompetence medicīnas un veselības aizsardzības jautājumos padara to par vērtīgu padomdevēju Vācijas valdībai un federālo zemju valdībām. Atbilstoša nozīme ārstu kamerai ir viedokļa paušanā izstrādājot likumu, sagatavojot rīkojumus un ministrijas dekrētus sociālajos un veselības aizsardzības politikas jautājumos.

Darba tiesības

Ārstu darbības uzraudzīšana ir viens no ārstu pašpārvaldes pamatelementiem. Šeit ārstu kamerai ar likumu ir noteikts pienākums rūpēties par to, lai tiktu ievēroti darba pamatnoteikumi. Pamatnoteikumi ir ārstu darba likumā iekļautie saistošie noteikumi par izturēšanos pret pacientu, kā arī attieksmi ārstu starpā.

Tālākizglītība

Valsts uzdevums ir universitātes izglītība ārstiem. Speciālistu tālākizglītība (piem. acu ārstu vai ķirurgu) ir jautājums, kurš attiecas tieši uz ārstu kameru. Tālākizglībības kārtības izveide tāpat kā tālākizglītības eksāmenu pieņemšana ir viens no svarīgākajiem ārstu kameru uzdevumiem.

Kvalifikācijas paaugstināšana

Straujā medicīnas attīstība pieprasa no katra ārsta pastāvīgi papildināt savas zināšanas. Ziemeļreinas ārstu kamerai ar darbu saistīta tālākizglītība ir ļoti nozīmīga prioritāte. Ziemeļreinas akadēmija ārstu tālākizglītībai un kvalifikācijas paaugstināšanai piedāvā kursus, seminārus un darba grupas par visiem svarīgiem medicīnas jautājumiem.

Pilsoņi un pacienti

Ziemeļreinas ārstu kamera ir nodibinājusi servisa iestādes sadarbībai starp ārstu kolektīviem un pasniedzējiem, kā arī starp pašpalīdzības grupām un ārstiem. Kā aktīva organizācija veselības aizsardzības jautājumos ir pilsoņu sapulce, kura, piemēram, sniedz informāciju un konsultē slimību diagnožu un slimību ārstēšanas jautājumos.

No savā nozarē zinošiem un neatkarīgiem juristiem un mediķiem ir izveidota ekspertu komisija kļūdainu ārstniecības lietu izskatīšanai, tā bez maksas sniedz ekspertu slēdzienus pacientu nepareizas ārstēšanas gadījumos.

Arī pacientu nodevu kārtības šķīrējtiesa (Gebührenordnungsreferat) izlīdzina nesaskaņas starp pacientu un ārstu.

Aprūpes mehānisms

Ziemeļreinas ārstu aprūpe gan darba nespējas gadījumā, gan vecākā gadagājuma ārstiem garantē finansiālu drošību un rūpējas par šo personu piederīgajiem to nāves gadījumā. Ziemeļreinas ārstu kameras obligātā apdrošināšanas iestāde veic savus ieguldījumus atbilstoši visaugstākajām drošības un ienesības prasībām. Labumu no šādā veidā iegūtiem papildus ienākumiem gūst tikai kameras biedri.