Vorlesen

Informacje odnośnie egzaminu z języka specjalistycznego w Izbie Lekarskiej Nordrhein (Północna Nadrenia)


Informacje ogólne

W dniu 1 stycznia 2014 r. Izba Lekarska Nordrhein przejęła egzaminy z języka specjalistycznego dla rządów okręgów administracyjnych (rejencji) Düsseldorf i Kolo­nia. Podstawą przejęcia przez Izbę Lekarską Nordrhein egzaminu z języka specja­listycznego dla zagranicznych lekarek i lekarzy jest decyzja krajowego rządu Pół­nocnej Nadrenii-Westfalii. Do tej pory w Nordrhein z języka specjalistycznego egza­minowali urzędnicy rządów okręgów administracyjnych. Test oparty jest na wzorze egzaminu OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

 ­

Przebieg procedury

W przebiegu procesu wnioskowego o prawo do wykonywania zawodu jako lekarka lub lekarz nie zachodzą żadne zmiany. Opracowanie wniosku o udzielenie prawa do wykonywania zawodu pozostaje nadal we właściwym rządzie okręgu administra­cyjnego (rejencji) w Düsseldorf-ie lub Kolonii.

Jeżeli właściwy rząd okręgu administracyjnego w sposób wystarczający zweryfikował wniosek o prawo do wykonywania zawodu i ocenił, że konieczny jest egzamin z języka specjalistycznego to przesyła do Izby Lekarskiej Nordrhein niezbędne do przeprowadzenia egzaminu dane.

Rządy okręgów administracyjnych w Nordrhein

Oznacza to, iż osobiste zgłoszenie nie jest konieczne.

Po tym jak Izba Lekarska Nordrhein otrzymała dane od stosownego rządu okręgu ad­ministracyjnego (rejencji), nawiązuje ona, z reguły drogą mailową, kontakt z wnios­kodawcą i wzywa wnioskodawcę do przekazania przelewem opłaty administracyjnej za egzamin z języka specjalistycznego, obecnie opłata ta wynosi 350 Euro. Po wpłynięciu od wnioskodawcy opłaty zostaje mu przyporządkowany najbliższy z moż­liwych termin egzaminacyjny i wnioskodawca otrzymuje pismo z Izby Lekarskiej Nordrhein, w którym oprócz terminu egzaminu zawarte są wszystkie, niezbędne do przeprowadzenia egzaminu informacje. W piśmie zawarta jest także informacja o godzinie, na którą wnioskodawca powinien stawić się w miejscu egzaminu. Należy dokładnie przestrzegać wskazanej tam godziny, ponieważ spóźnione stawienie się na egzamin traktowane jest jako niezdanie egzaminu.

Miejscem egzaminu jest Izba Lekarska Nordrhein, Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf

Dojazd

Wskazówka: Już w tym miejscu wnioskodawca otrzymuje możliwość współ­decydowania o przewidywalnym terminie egzaminu. W zależności od tego, kiedy został wykonany przelew, zaprasza się na egzamin.

­ 

Przebieg egzaminu

Egzamin z języka specjalistycznego ma być tak bliski praktyki, jak jest to możliwe. Wszystkie elementy znane są już z codziennej pracy w klinice. Egzamin odnosi się tylko do języka specjalistycznego a nie do podstawowej wiedzy medycznej.

Dla przebiegu egzaminu z języka specjalistycznego nie ma znaczenia, czy zostanie postawione błędne rozpoznanie lub wskazana zostanie chybiona opcja leczenia. Na ocenę wpływa jedynie postępowanie w danej sytuacji pod względem językowym.

Trwający 60 minut egzamin podzielony jest na 3 części trwające po 20 minut każda.

  1. Rozmowa lekarz - pacjent
  2. Dokumentacja
  3. Rozmowa lekarz - lekarz
 
1. Rozmowa lekarz - pacjent

Egzaminowany prowadzi z pacjentem wywiad lekarski. Rolę pacjenta odgrywa aktor. Egzaminowany traktuje go jednak jak normalnego pacjenta. Tak, że symulowana jest rozmowa lekarza z pacjentem, taka jaka znana jest z praktyki codziennego dnia leczenia.

Ta metoda zapewnia, iż każdy egzaminowany kandydat otrzymuje tak samo trudny przypadek.

Przeprowadzenie wywiadu odbywa się tak samo, jak nauczono się tego podczas studiów. Po tym, kiedy egzaminowany wyrobił sobie opinię o pacjencie, wyjaśnia mu swoje wstępne rozpoznanie i przedstawia pacjentowi propozycje dalszej diagnostyki czy terapii. Pacjentowi należy wyjaśnić proponowane środki oraz odpowiedzieć na jego pytania czy też wątpliwości.

Przy tym należy zwrócić uwagę na to, iż pacjenci są mało obeznani ze specja­listycznymi medycznymi określeniami. Ważne jest, aby pacjent prawidłowo i dobrze zrozumiał egzaminowanego lekarza.

2. Dokumentacja

W drugiej części egzaminowany nanieść ma wywiad do formularza wywiadu lekarskiego. W tym celu egzaminowany otrzymuje od Izby Lekarskiej Nordrhein wcześniej przygotowany formularz, który w głównym zarysie występuje w każdym szpitalu na terenie Izby.

Wzór formularza wywiadu lekarskiego (Formularza nie trzeba przynosić ze sobą na egzamin)

3. Rozmowa lekarz - lekarz

Trzecia część egzaminu przedstawia sytuację wizyty. Tu egzaminowany spotyka się z dwoma lekarkami lub lekarzami (na przykład z Panią Ordynator i Zastępcą Ordynatora). Egzaminowany przestawia tym lekarzom w usystematyzowany sposób widzianą pacjentkę lub widzianego pacjenta w części 1.

Rozmówcy są lekarkami lub lekarzami, tak że tu nie trzeba stosować języka przy­stępnego dla laików, lecz należy komunikować się w medycznym języku specja­listycznym. Ważne jest, aby poprzez jasno usystematyzowany sposób postępowania przedstawić informacje o pacjentce lub pacjencie. Przy tym egzaminowany powinien także wyjaśnić swoją własną ocenę sytuacji i jego własne pomysły w kwestii dalszego leczenia.

Po przedstawieniu pacjenta obaj lekarze będą zadawać kilka pytań na ten temat. Koledzy lekarze mogą także przedłożyć egzaminowanemu dalszą dokumentację dotyczącą pacjenta, którą ten będzie musiał ocenić.

­ 

Ocena egzaminu

Każdy egzaminowany będzie oceniany przez trzech egzaminatorów. Egzaminatorzy pracują ze standardowymi formularzami oceny. Po zakończeniu egzaminu formu­larze oceny poszczególnych egzaminatorów zostaną zebrane i centralnie przeana­lizowane i ocenione. Każdy formularz zawiera maksymalnie 20 punktów. To oznacza, że każdy z egzaminowanych może osiągnąć maksymalnie 60 punktów. Aby zdać egzamin z języka specjalistycznego należy osiągnąć minimum 60 procent maksy­malnej ilości punktów czyli co najmniej 36 punktów.

­ 

środki pomocowe podczas egzaminu

Na początku egzaminu każdy z egzaminowanych otrzyma do dyspozycji czysty blok na notatki oraz długopis. Notatki nie wpływają na ocenę egzaminu. Dalsze środki pomocowe nie są dozwolone. Do pomieszczeń egzaminacyjnych nie wolno także zabierać ze sobą żadnych bagaży, torebek, kurtek, płaszczy lub tym podobnych rzeczy.

W recepcji Izby Lekarskiej Nordrhein do dyspozycji egzaminowanych jest garderoba i skrytki depozytowe (zastaw 1 Euro).

Podczas egzaminu rozmowy telefoniczne i każde nawiązanie kontaktu z osobami niezaangażowanymi oceniane będą jako usiłowanie oszukiwania i prowadzi do niezdania egzaminu.

 ­

Zdanie / Niezdanie

Wynik egzaminu zostanie oznajmiony każdemu z egzaminowanych jeszcze w dniu egzaminu i zostanie zgłoszony do właściwego rządu okręgu administracyjnego. Dalsze opracowanie przeprowadzone zostanie tam.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli egzaminowany osiągnął co najmniej 60 procent (co najmniej 36 punktów) możliwej maksymalnej ilości punktów.

Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli egzaminowany osiągnął mniej niż 60 procent (mniej niż 36 punktów) możliwej maksymalnej ilości punktów.

W przypadku niezdania egzamin z języka specjalistycznego może zostać kilkakrotnie powtarzany. Egzaminowany natychmiast otrzyma od Izby Lekarskiej Nordrhein, drogą pocztową, informację na temat egzaminu powtórkowego.

Izba Lekarska Nordrhein zaleca zaplanowanie kilku miesięcy przerwy pomiędzy terminami egzaminów tak, aby mieć czas na dalszy trening językowy. W przypadku egzaminów powtórkowych należy każdorazowo ponownie uiścić opłatę egzaminacyjną, obecnie w wysokości 350 Euro.