Vorlesen

Šiaurės Reino gydytojų rūmų vizitinė kortelė


Šiaurės Reino gydytojų rūmai (ÄkNo) - tai 70.000 Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinės žemės Šiaurės Reino regiono gydytojų atstovybė. Šiaurės Reino regione gyvena apie 9,6 milijono gyventojų.

Šiaurės Reino gydytojų rūmai vykdo sveikatos apsaugos savivaldos viešąsias funkcijas ir atlieka nurodytus valstybinius uždavinius.

Teisinė forma

Gydytojų rūmai veikia vadovaudamiesi Šiaurės Reino-Vestfalijos Sveikatos apsaugos darbuotojų įstatymu ir yra viešasis juridinis asmuo. Savivaldos organai renkami demokratiškai. Visi gydytojai, dirbantys Gydytojų rūmams pavaldžiame regione privalomai yra Gydytojų rūmų nariai. Gydytojai, nedirbantys ar nebedirbantys pagal profesiją, bet gyvenantys Šiaurės Reino regione taip pat yra Gydytojų rūmų nariai.

Gydytojų savivalda

Šiaurės Reino gydytojai 5 metų kadencijai išrenka 121 Gydytojų rūmų susirinkimo narį. Susirinkimas yra aukščiausias Gydytojų rūmų organas, tarsi Šiaurės Reino gydytojų parlamentas. Jis taip pat 5 metų kadencijai išrenka Gydytojų rūmų prezidentą ir jo pavaduotoją - viceprezidentą. Prezidentas atstovauja Rūmams visuomenėje. Prezidentas, viceprezidentas ir 16 kitų narių sudaro Rūmų valdybą, tvarkančią Šiaurės Reino gydytojų rūmų reikalus. Rūmų susirinkimas, Valdyba ir prezidentas priima visus svarbiausius Gydytojų rūmų savivaldos organų sprendimus.

Gydytojai gali tiesiogiai kreiptis į 27 rajonų. Skyriuose gali patarti gydytojams dėl gydytojo pažymėjimo išdavimo, įsiregistravimo bei išsiregistravimo ar atsakyti į klausimus apie slaugytojų mokymą.

Skaičiai

Šiaurės Reino gydytojų rūmai yra treti pagal dydį iš 17 regioninių gydytojų rūmų visoje Vokietijoje. 2022 metais Šiaurės Reino gydytojų rūmuose dirbo 264 darbuotojai ir stažavosi 6 mokiniai. Centriniame skyriuje Diuseldorfe dirba 228 darbuotojai, o kiti 36 dirba sričių skyriuose. Be to, daugybė gydytojų užima garbės pareigas ekspertų komitetuose ir komisijose.

Pagrindiniai Gydytojų rūmų uždaviniai

Sveikatos ir socialinės apsaugos politika

Gydytojų rūmai Vokietijoje teisės aktais įpareigoti ginti savo narių interesus. Todėl būtina palaikyti ryšius su parlamentais, politinėmis partijomis, ministerijomis ir žiniasklaida. Sveikatos apsaugos ir politikos klausimų išmanymas leidžia tapti rūmams svarbiais Federalinės vyriausybės ir žemių vyriausybių patariamaisiais organais. Tokią pat svarbią reikšmę turi rūmų išvados dėl įstatymų projektų, nutarimų ir ministrų įsakų socialinės apsaugos ir sveikatos srityse.

Profesinė teisė

Profesijos perspektyvos yra viena iš svarbiausių gydytojų savivaldos užduočių. Šioje srityje gydytojų rūmai teisės aktais įpareigoti užtikrinti, kad būtų laikomasi profesinių principų. Šie principai nustatyti profesiniuose gydytojų nuostatuose ir yra privalomos santykių su pacientais ir kitais gydytojais taisyklės.

Rezidentų rengimas

Universitetinį gydytojų išsilavinimą reguliuoja ir užtikrina valstybė. Už tolesnį gydytojų specializavimą (pvz., akių gydytojų, chirurgų ir pan.) atsakingi gydytojų rūmai. Vienos svarbiausių gydytojų rūmų užduočių - sudaryti rezidentūros studijų nuostatus ir vykdyti rezidentūros egzaminus.

Profesinis tobulinimas

Medicinos pažanga reikalauja, kad kiekvienas gydytojas nuolat įgytų naujausias žinias. Todėl profesinis tobulinimas yra ypač svarbus Šiaurės Reino gydytojų rūmų prioritetas. Šiaurės Reino gydytojų profesinio tobulinimo akademija rengia kursus, konferencijas ir seminarus visomis svarbiausiomis temomis.

Gyventojų ir pacientų santykiai

Šiaurės Reino gydytojų rūmai turi įkūrę tarnybas, atsakingas už gydytojų ir pedagogų bei gydytojų ir savanoriškos pagalbos organizacijų bendradarbiavimą.

Ypač svarbus sveikatos apsaugos veiksnys - informuoti gyventojus, pavyzdžiui, teikti informaciją apie ligų priežastis ir jų gydymo procedūras.

Iš nepriklausomų teisininkų ir medicinos specialistų sudaryta Gydymo klaidų tyrimo ekspertų komisija, nemokamai pateikia išvadas ginčuose dėl gydymo klaidų.

Mokesčių nustatymo tvarkos skyrius taip pat dalyvauja ginčuose tarp pacientų ir gydytojų.

Parama

Šiaurės Reino gydytojų rūmai užtikrina gydytojams finansinę paramą senatvėje ir netekus darbingumo bei padeda mirusių gydytojų artimiesiems. Savo turtą Šiaurės Reino gydytojų rūmų privalomo draudimo bendrovė investuoja vadovaudamasi mažiausios rizikos ir didžiausio pelno principais. Taip gautos papildomos pajamos naudojamos tik narių gerovei .